Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy i innowacje

"Program zajęć z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym" - autorka: mgr Magdalena Grzegorczyk

Celem nadrzędnym programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych i wczesne prowadzenie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych dostosowanych do wieku dziecka, jak i do rodzaju i stopnia zaburzenia. Podstawowym założeniem programu jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Program jest realizowany od września 2005 roku do chwili obecnej.

"Baw się razem z nami" - autorka: mgr Anna Szczepańska

Program obejmuje różnorodne formy i metody relaksacji dzieci przez: muzykę, ruch, stymulację polisensorycznąoraz bajkoterapię. Propozycje zawarte w programie mają na celu odreagowywanie napięć psychofizycznych przez dzieci, integrację i poprawę komunikacji w grupie, poprawienie koordynacji ruchowej (płynności ruchów, kreatywności), zmniejszenie napięcia psychoruchowego a jednocześnie wyrabianie sprawności psychoruchowej.

Program jest realizowanyod września 2005 roku do chwili obecnej.

"Wspólnie odkrywamy świat" - program dla dzieci uzdolnionych plastycznie - autorki: mgr Maria Kowalczyk, mgr Ewa Krakowiak

Proponowany program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat uzdolnionych plastycznie. Program rozwija wrażliwość dzieci, kształci spostrzegawczość i zmysł obserwacji. Dodatkowo wzbogaca wyobraźnię, ćwiczy pamięć oraz uczy koncentracji uwagi i wytrwałośći. W trakcie zajęć dzieci realizują zadania wynikające z obszaru edukacyjnego, jakim jest "nabywanie umiejętności poprzez działanie". Dzieci realizujące treści programowe pod kierunkiem nauczycielek (K. Brodeckiej, E. Krakowiak) są wyłaniane z poszczegulnych grup wiekowych przez swojego wychowawcę, kolejnej weryfikacji dokonują nauczycielki podczas zajęć kółka plastycznego. Program ten jest wewnętrznym programem do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr.214 w Łodzi.

Realziacja programu odbywa się w ramach środków własnych przedszkola. Zajęcia dla dzieci zdolnych odbywają się raz w tygodniu w pracowni plastycznej istniejącej na terenie placówki. Formy organizacyjne stosowane podczas zajęć plastycznych, to nie tylko praca indywidualna z dziećmi, ale również grupowa i zespołowa. Praca na zajęciach oparta jest na obserwacji, pokazie, instrukcjach oraz przekazie słownym uatrakcyjniającym zajęcia oraz wyzwalającym ekspresję dzieci i dająca im możliwość wyrażania siebie. Bogaty warsztat plastyki pozwala dziecku wybrać środki za pomocą, których przekaże ono swoje doświadczenia zmysłowe, przeżycia i fantazje.

Program jest realizowany od września 2005 roku do chwili obecnej.

"Muzyczna przygoda przedszkolaka" - autorki: mgr Monika Bartosiak, mgr Dorota Panek

Program ten stanowi zestaw propozycji zabaw i ćwiczeń muzyczno-ruchowych, dramowych do wykorzystania dla dzieci 6-letnich w ramach kółka zainteresowań. Program daje możliwość nabycia umiejętności wyrażania muzyki ruchem, gry na instrumentach muzycznych, rozwija różnorodne formy ekspresji, wzbogaca inwencję twórczą dzieci. Dziecko wyzbywa się kompleksów i zahamowań, a nabiera większej pewności siebie i staje się bardziej otwarte. Takie cechy i zachowania dziecko przenosi na inne formy jego działalności w przedszkolu.

Program wdrażany jest poza godzinami pracy dydaktycznej - jeden raz w tygodniu. Uczestnikami są dzieci wykazujące zainteresowanie taką formą działalności.

"Zdrowo i bezpiecznie" - Program edukacji zdrowotnej - autorka: mgr Maria Kowalczyk

Program powstał z myślą o propagowaniu zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego), kształtowaniu nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, ukazaniu wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy. Dla autorki ważne było wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia oraz zapoznanie z tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym, to kolejne ważne tematy poruszane w opracowanym programie. Równie istotne zagadnienia to kształtowanie właściwych, pozytywnych relacji między członkami rodziny i społeczności oraz kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.

Program jest realizowany od września 2007 roku do chwili obecnej.

„Mali aktorzy”- program autorski koła teatralnego - autorka: mgr Anna Zawadzka

Program został napisany z myślą o korelacji działań edukacyjno- wychowawczych ze sztuką. Jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zawarte w nim treści dostosowane są do możliwości emocjonalnych, intelektualnych oraz poznawczych dzieci.

Zaproponowane i zrealizowane na zajęciach ćwiczenia umożliwiają komunikowanie się, wyrażanie uczuć, doskonalą koncentrację uwagi, a przede wszystkim rozwijają wrażliwość na piękno świata- nie tylko tego przedstawionego utworach literackich.

Cele zawarte w programie są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (obszar 7- wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem).

Uczestnicy koła to dzieci wykazujące uzdolnienia aktorskie, muzyczne oraz wokalne. Mile widziane są w nim również dzieci, którym wcielanie się w rolę aktora pozwoli na uwierzenie we własne możliwości, przełamanie lęków i nieśmiałości.

Program własny „Małe i wielkie przygody ze sportem” - autorki: mgr Elżbieta Gałkowska, mgr Ewelina Piotrowska

Ruch jest bardzo ważnym elementem okresu niemowlęcego i dziecięcego. W okresie przedwerbalnym dzieci poznają świat poprzez swoje ciało, ruch i dotyk. We wczesnym dzieciństwie dziecko buduje „obraz ciała” na podstawie gromadzonych codziennie doświadczeń. „Obraz ciała” to nic innego jak „pojęcie, które każda osoba ma o swoim ciele”

Aktywność ruchowa stanowi istotny element wspomagający rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zajęcia ruchowe sprzyjają:

wyrabianiu pozytywnych postaw wobec własnego ciała

pomagają w rozwoju intelektualnym poprzez poznawanie najbliższego otoczenia, środowiska, różnorodnych przedmiotów i zjawisk

warunkują rozwój psychiczny i społeczny

zapobiegają wielu chorobą cywilizacyjnym.

Wiele teorii mówi o ruchu jako specyficznym „lustrze” osobowości. Przez ruch człowiek może dać upust tłumionym dotąd emocjom czyli wykorzystać jego siłę oczyszczającą. Nie da się ukryć, że ruch spełnia funkcję katarktyczną (od Katarsis – oczyszczenie). Jest ona niezastąpiona dla ludzi mających problemy w mówieniu o swoich przeżyciach, emocjach, potrzebach.

We wszystkich niemal grupach przedszkolnych są dzieci, które potrzebują znacznie więcej ruchu niż pozostałe. Program ten stanowi zestaw propozycji zabaw, gier i ćwiczeń ruchowych prowadzonych zarówno w sali gimnastycznej, jak i ogrodzie przedszkolnym. Oddziaływaniem będą objęte dzieci, które po wstępnej obserwacji, wykazują dużą potrzebę ruchu.

Terapia integracji sensorycznej w przedszkolu „DROGĄ PRZEZ ZMYSŁY” - autorka: mgr Julia Kołodziejska

Ćwiczenia usprawniające układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego – program zajęć terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Proponowany program przeznaczony jest dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Dla każdego dziecka opracowane zostaje odmienne postępowanie terapeutyczne dostosowane do jego potrzeb, zaburzeń/dysfunkcji sensorycznych. Diagnoza poziomu funkcjonowania sensomotorycznego dziecka, przy uwzględnieniu obciążeń wynikających ze specyfiki posiadanej niepełnosprawności, stanowi punkt wyjścia dla wyboru odpowiedniej strategii terapeutycznej. Zajęcia z terapii integracji sensorycznej prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę, na sali gimnastycznej w przedszkolu, wyposażonej  w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia są nieodpłatne, realizowane w ramach środków własnych przedszkola.
Cele programu to:
•   Usprawnianie zaburzonych układów zmysłowych, korekcja opóźnień
i dysfunkcji w funkcjonowaniu wybranych zmysłów
•   Korygowanie zaburzeń/dysfunkcji planowania motorycznego
•   Podnoszenie komfortu życia poprzez wywoływanie odpowiednich reakcji adaptacyjnych
•   Rozwijanie samoświadomości w zakresie czucia własnego ciała, poruszania się  i działania w przestrzeni
•   Rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
•   Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem
•   Dostarczanie okazji do przeżywania radości