Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy i innowacje

"Program zajęć z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym" - autorka: mgr Magdalena Grzegorczyk

Celem nadrzędnym programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych i wczesne prowadzenie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych dostosowanych do wieku dziecka, jak i do rodzaju i stopnia zaburzenia. Podstawowym założeniem programu jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Program jest realizowany od września 2005 roku do chwili obecnej.

"Baw się razem z nami" - autorka: mgr Anna Szczepańska

Program obejmuje różnorodne formy i metody relaksacji dzieci przez: muzykę, ruch, stymulację polisensorycznąoraz bajkoterapię. Propozycje zawarte w programie mają na celu odreagowywanie napięć psychofizycznych przez dzieci, integrację i poprawę komunikacji w grupie, poprawienie koordynacji ruchowej (płynności ruchów, kreatywności), zmniejszenie napięcia psychoruchowego a jednocześnie wyrabianie sprawności psychoruchowej.

Program jest realizowanyod września 2005 roku do chwili obecnej.

"Wspólnie odkrywamy świat" - program dla dzieci uzdolnionych plastycznie - autorki: mgr Maria Kowalczyk, mgr Ewa Krakowiak

Proponowany program jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat uzdolnionych plastycznie. Program rozwija wrażliwość dzieci, kształci spostrzegawczość i zmysł obserwacji. Dodatkowo wzbogaca wyobraźnię, ćwiczy pamięć oraz uczy koncentracji uwagi i wytrwałośći. W trakcie zajęć dzieci realizują zadania wynikające z obszaru edukacyjnego, jakim jest "nabywanie umiejętności poprzez działanie". Dzieci realizujące treści programowe pod kierunkiem nauczycielek (K. Brodeckiej, E. Krakowiak) są wyłaniane z poszczegulnych grup wiekowych przez swojego wychowawcę, kolejnej weryfikacji dokonują nauczycielki podczas zajęć kółka plastycznego. Program ten jest wewnętrznym programem do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr.214 w Łodzi.

Realziacja programu odbywa się w ramach środków własnych przedszkola. Zajęcia dla dzieci zdolnych odbywają się raz w tygodniu w pracowni plastycznej istniejącej na terenie placówki. Formy organizacyjne stosowane podczas zajęć plastycznych, to nie tylko praca indywidualna z dziećmi, ale również grupowa i zespołowa. Praca na zajęciach oparta jest na obserwacji, pokazie, instrukcjach oraz przekazie słownym uatrakcyjniającym zajęcia oraz wyzwalającym ekspresję dzieci i dająca im możliwość wyrażania siebie. Bogaty warsztat plastyki pozwala dziecku wybrać środki za pomocą, których przekaże ono swoje doświadczenia zmysłowe, przeżycia i fantazje.

Program jest realizowany od września 2005 roku do chwili obecnej.

"Muzyczna przygoda przedszkolaka" - autorki: mgr Monika Bartosiak, mgr Dorota Panek

Program ten stanowi zestaw propozycji zabaw i ćwiczeń muzyczno-ruchowych, dramowych do wykorzystania dla dzieci 6-letnich w ramach kółka zainteresowań. Program daje możliwość nabycia umiejętności wyrażania muzyki ruchem, gry na instrumentach muzycznych, rozwija różnorodne formy ekspresji, wzbogaca inwencję twórczą dzieci. Dziecko wyzbywa się kompleksów i zahamowań, a nabiera większej pewności siebie i staje się bardziej otwarte. Takie cechy i zachowania dziecko przenosi na inne formy jego działalności w przedszkolu.

Program wdrażany jest poza godzinami pracy dydaktycznej - jeden raz w tygodniu. Uczestnikami są dzieci wykazujące zainteresowanie taką formą działalności.

"Zdrowo i bezpiecznie" - Program edukacji zdrowotnej - autorka: mgr Maria Kowalczyk

Program powstał z myślą o propagowaniu zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego), kształtowaniu nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, ukazaniu wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy. Dla autorki ważne było wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia oraz zapoznanie z tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym, to kolejne ważne tematy poruszane w opracowanym programie. Równie istotne zagadnienia to kształtowanie właściwych, pozytywnych relacji między członkami rodziny i społeczności oraz kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska.

Program jest realizowany od września 2007 roku do chwili obecnej.

„Mali aktorzy”- program autorski koła teatralnego - autorka: mgr Anna Zawadzka

Program został napisany z myślą o korelacji działań edukacyjno- wychowawczych ze sztuką. Jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zawarte w nim treści dostosowane są do możliwości emocjonalnych, intelektualnych oraz poznawczych dzieci.

Zaproponowane i zrealizowane na zajęciach ćwiczenia umożliwiają komunikowanie się, wyrażanie uczuć, doskonalą koncentrację uwagi, a przede wszystkim rozwijają wrażliwość na piękno świata- nie tylko tego przedstawionego utworach literackich.

Cele zawarte w programie są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (obszar 7- wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem).

Uczestnicy koła to dzieci wykazujące uzdolnienia aktorskie, muzyczne oraz wokalne. Mile widziane są w nim również dzieci, którym wcielanie się w rolę aktora pozwoli na uwierzenie we własne możliwości, przełamanie lęków i nieśmiałości.

Program własny „Małe i wielkie przygody ze sportem” - autorki: mgr Elżbieta Gałkowska, mgr Ewelina Piotrowska

Ruch jest bardzo ważnym elementem okresu niemowlęcego i dziecięcego. W okresie przedwerbalnym dzieci poznają świat poprzez swoje ciało, ruch i dotyk. We wczesnym dzieciństwie dziecko buduje „obraz ciała” na podstawie gromadzonych codziennie doświadczeń. „Obraz ciała” to nic innego jak „pojęcie, które każda osoba ma o swoim ciele”

Aktywność ruchowa stanowi istotny element wspomagający rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, ponieważ prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone zajęcia ruchowe sprzyjają:

wyrabianiu pozytywnych postaw wobec własnego ciała

pomagają w rozwoju intelektualnym poprzez poznawanie najbliższego otoczenia, środowiska, różnorodnych przedmiotów i zjawisk

warunkują rozwój psychiczny i społeczny

zapobiegają wielu chorobą cywilizacyjnym.

Wiele teorii mówi o ruchu jako specyficznym „lustrze” osobowości. Przez ruch człowiek może dać upust tłumionym dotąd emocjom czyli wykorzystać jego siłę oczyszczającą. Nie da się ukryć, że ruch spełnia funkcję katarktyczną (od Katarsis – oczyszczenie). Jest ona niezastąpiona dla ludzi mających problemy w mówieniu o swoich przeżyciach, emocjach, potrzebach.

We wszystkich niemal grupach przedszkolnych są dzieci, które potrzebują znacznie więcej ruchu niż pozostałe. Program ten stanowi zestaw propozycji zabaw, gier i ćwiczeń ruchowych prowadzonych zarówno w sali gimnastycznej, jak i ogrodzie przedszkolnym. Oddziaływaniem będą objęte dzieci, które po wstępnej obserwacji, wykazują dużą potrzebę ruchu.

Terapia integracji sensorycznej w przedszkolu „DROGĄ PRZEZ ZMYSŁY” - autorka: mgr Julia Kołodziejska

Ćwiczenia usprawniające układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego – program zajęć terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Proponowany program przeznaczony jest dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Dla każdego dziecka opracowane zostaje odmienne postępowanie terapeutyczne dostosowane do jego potrzeb, zaburzeń/dysfunkcji sensorycznych. Diagnoza poziomu funkcjonowania sensomotorycznego dziecka, przy uwzględnieniu obciążeń wynikających ze specyfiki posiadanej niepełnosprawności, stanowi punkt wyjścia dla wyboru odpowiedniej strategii terapeutycznej. Zajęcia z terapii integracji sensorycznej prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę, na sali gimnastycznej w przedszkolu, wyposażonej  w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia są nieodpłatne, realizowane w ramach środków własnych przedszkola.
Cele programu to:
•   Usprawnianie zaburzonych układów zmysłowych, korekcja opóźnień
i dysfunkcji w funkcjonowaniu wybranych zmysłów
•   Korygowanie zaburzeń/dysfunkcji planowania motorycznego
•   Podnoszenie komfortu życia poprzez wywoływanie odpowiednich reakcji adaptacyjnych
•   Rozwijanie samoświadomości w zakresie czucia własnego ciała, poruszania się  i działania w przestrzeni
•   Rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
•   Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem
•   Dostarczanie okazji do przeżywania radości