Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin projektu "Równe szanse"

 

REGULAMIN PROJEKTU „Równe szanse”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Równe szanse”.

 

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.

 

 1. Biuro projektu mieści się w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, przy Batalionów Chłopskich 2, 94-058 Łódź

 

 1. Regulamin projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Przedszkola. Można się z nim także zapoznać w biurze projektu.

 

 • 2. SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

 1. Beneficjent – Miasto Łódź
 2. Realizator – Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi Projekt – projekt pn.: „Równe szanse”
 3. Biuro projektu – Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, przy ul. Batalionów Chłopskich 21, 94-058 Łódź, tel. 42 2523888, e-mail: kontakt@pm214.elodz.edu.pl
 4. Uczestnik projektu – dzieci i nauczyciele zakwalifikowani do udziału
  w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 5. Strona internetowa projektuhttps://pm214lodz.wikom.pl/strona/projekty

 

 • 3. ZASADY FINANSOWANIA

 

Udział w Projekcie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 • 4.CEL PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest:

 

wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi                w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowych oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 6 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi                      w okresie od dnia 01.08.2021r do dnia 31.07.2022 r.

 

 • 5. REKRUTACJA

 

 1. Rekrutacja dzieci do Projektu przeprowadzona zostanie we wrześniu 2021 r.
  w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

 

 1. Projekt skierowany jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi z uwagi na występujące u nich niepełnosprawności:
 • niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją,
 • autyzm,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • słabowidzące.

 

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola, a tym samym do udziału w projekcie będzie prowadzona wśród wychowanków przedszkola na podstawie zgody rodziców. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia dziecka do udziału w projekcie będzie również orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

 

 1. Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości, dzieciom przyznane zostaną odpowiednie formy wsparcia, w postaci dodatkowych zajęć zaprojektowanych we wniosku. Informacja o udzielonych formach wsparcia przekazana zostanie rodzicom/ opiekunom prawnym.

 

 1. Rekrutacja nauczycieli do udziału w szkoleniach odbędzie się w sierpniu 2021 r.

 

 1. Spośród wszystkich nauczycieli wyłonionych zostanie 6 uczestników projektu, których kierunek nauczania będzie zgodny z tematyką szkoleń.

 

 1. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie: terapii pedagogicznej (5 nauczycieli),

 

 • 6. ZAKRES I FORMY WSPARCIA

 

 

 1. Projekt obejmuje wsparcie uczestników projektu w postaci organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla dzieci przez okres
  11 miesięcy, nabycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli w zakresie: terapii ręki, arteterapii, metody Weroniki Sherborne, neurosensomotorycznej integracji odruchów dynamicznych i posturalnych.

 

 1. W ramach projektu placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt
  i pomoce umożliwiające prowadzenie zaplanowanych zajęć/terapii.

 

 • 7. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
 • korzystania z form wsparcia określonych w § 6,
 • regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu.

 

 1. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka:
 • wyraża zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących wizerunek dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych z udziałem dziecka na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych i promocyjnych Projektu oraz na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dziecka w ramach Projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań
  w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli oraz na badanie ewaluacyjne.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi, w oparciu
  o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie przedszkolnej.

 

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.