Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin projektu "Równe szanse"

 

REGULAMIN PROJEKTU „Równe szanse”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Równe szanse”.

 

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 1. Projekt jest realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.

 

 1. Biuro projektu mieści się w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, przy Batalionów Chłopskich 2, 94-058 Łódź

 

 1. Regulamin projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Przedszkola. Można się z nim także zapoznać w biurze projektu.

 

 • 2. SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:

 1. Beneficjent – Miasto Łódź
 2. Realizator – Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi Projekt – projekt pn.: „Równe szanse”
 3. Biuro projektu – Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, przy ul. Batalionów Chłopskich 21, 94-058 Łódź, tel. 42 2523888, e-mail: kontakt@pm214.elodz.edu.pl
 4. Uczestnik projektu – dzieci i nauczyciele zakwalifikowani do udziału
  w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 5. Strona internetowa projektuhttps://pm214lodz.wikom.pl/strona/projekty

 

 • 3. ZASADY FINANSOWANIA

 

Udział w Projekcie finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 • 4.CEL PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest:

 

wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi                w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowych oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 6 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi                      w okresie od dnia 01.08.2021r do dnia 31.07.2022 r.

 

 • 5. REKRUTACJA

 

 1. Rekrutacja dzieci do Projektu przeprowadzona zostanie we wrześniu 2021 r.
  w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

 

 1. Projekt skierowany jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi z uwagi na występujące u nich niepełnosprawności:
 • niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją,
 • autyzm,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • słabowidzące.

 

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola, a tym samym do udziału w projekcie będzie prowadzona wśród wychowanków przedszkola na podstawie zgody rodziców. Dokumentem niezbędnym do przyjęcia dziecka do udziału w projekcie będzie również orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

 

 1. Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości, dzieciom przyznane zostaną odpowiednie formy wsparcia, w postaci dodatkowych zajęć zaprojektowanych we wniosku. Informacja o udzielonych formach wsparcia przekazana zostanie rodzicom/ opiekunom prawnym.

 

 1. Rekrutacja nauczycieli do udziału w szkoleniach odbędzie się w sierpniu 2021 r.

 

 1. Spośród wszystkich nauczycieli wyłonionych zostanie 6 uczestników projektu, których kierunek nauczania będzie zgodny z tematyką szkoleń.

 

 1. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie: terapii pedagogicznej (5 nauczycieli),

 

 • 6. ZAKRES I FORMY WSPARCIA

 

 

 1. Projekt obejmuje wsparcie uczestników projektu w postaci organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla dzieci przez okres
  11 miesięcy, nabycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli w zakresie: terapii ręki, arteterapii, metody Weroniki Sherborne, neurosensomotorycznej integracji odruchów dynamicznych i posturalnych.

 

 1. W ramach projektu placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt
  i pomoce umożliwiające prowadzenie zaplanowanych zajęć/terapii.

 

 • 7. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
 • korzystania z form wsparcia określonych w § 6,
 • regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu.

 

 1. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka:
 • wyraża zgodę na wykonywanie fotografii i materiałów audiowizualnych obejmujących wizerunek dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych z udziałem dziecka na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych i promocyjnych Projektu oraz na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dziecka w ramach Projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań
  w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli oraz na badanie ewaluacyjne.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021 r.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi, w oparciu
  o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

 

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie przedszkolnej.

 

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.